Obec Rybitví

Obsah stránky

Prodej stavebního pozemku 312 - 4

ZÁMĚR OBCE PRODAT NEMOVITOST - STAVEBNÍ POZEMEK

Obec Rybitví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39, odst.1, zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) záměr prodat nemovitost, a to pozemek parc. č. 312/4 o výměře 447 m2 (stavební pozemek), zapsaný na LV číslo 10001 pro katastrální území Rybitví vedený v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice.

Pozemek je veden v územním plánu obce jako plocha bydlení, s možností napojení na stávající inženýrské sítě. Vlastní pozemek je nezasíťovaný.

 

Podmínky prodeje:

  • Minimální nabídková cena za pozemek činí 180.000,- Kč.

  • Obec prodá pozemek nejvyšší nabídce.

  • Splatnost kupní ceny nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy, popř. smlouvy o smlouvě budoucí.

  • Převod vlastnictví až po úhradě celé kupní ceny na účet obce.

  • V případě nutnosti úhrady pozemku prostřednictvím bankovního úvěru obec prohlašuje, že vydá souhlas se zřízením zástavního práva.

  • Obec si vyhrazuje právo neprodat nemovitost žádnému ze zájemců.

  • Žádost o zakoupení pozemku musí obsahovat přesnou identifikaci zájemce, prohlášení o seznámení se s právním faktickým stavem pozemku a podmínkami prodeje, nabídkovou cenu v Kč a předpokládanou splatnost kupní ceny; zájemce uvede, zda bude hradit pozemek ze svých prostředků nebo prostřednictvím bankovního úvěru s požadavkem souhlasu obce se zástavou ve prospěch banky.

  • Zájemce uvede, do kdy hodlá na pozemku zkolaudovat dům; obec požaduje, aby se zájemce zavázal zkolaudovat rodinný dům do tří let od podpisu kupní smlouvy.

  • Náklady spojené s podáním žádosti jdou k tíži zájemce.

Podání nabídky:

Připomínky nebo nabídka zájemce se doručují v zalepené obálce s názvem „Nabídka na zakoupení pozemku parc.č. 312/4 – NEOTEVÍRAT“, na adresu Obecní úřad Rybitví, Školní 180 nebo na podatelnu Obecního úřadu, a to nejpozději do 15.9.2014 do 17.00 hodin. Na pozdější nabídky nebude brán zřetel. Nabídky budou otevřeny na zasedání zastupitelstva obce dne 15.9.2014, nebude-li rozhodnuto jinak.

V Rybitví dne 1.7.2014

Vyvěšeno: 1.7.2014

                                                               Ing. Radim Voltr

                                                            starosta obce Rybitví

Vložený dokument z úřední desky

Datum a čas: 01.07.2014 22:04
Napsal: Miroslav Mlynarčik
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Poslední hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 24.04

Dispečink Synthesia, a.s.- Univerzita Pardubice nahlásila na 24. 4. 2024 od 10:00 do 16:00 zkušební střelby, střední rány

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Patička stránky