Obec Rybitví

Obsah stránky

Prodej stavebního pozemku 312 - 5

ZÁMĚR OBCE PRODAT NEMOVITOST - STAVEBNÍ POZEMEK

Obec Rybitví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39, odst.1, zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) záměr prodat nemovitost, a to pozemek parc. č. 312/5 o výměře 343 m2 (stavební pozemek), zapsaný na LV číslo 10001 pro katastrální území Rybitví vedený v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice.

Pozemek je veden v územním plánu obce jako plocha bydlení, s možností napojení na stávající inženýrské sítě. Vlastní pozemek je nezasíťovaný.

 

Podmínky prodeje:

  • Minimální nabídková cena za pozemek činí 140.000,- Kč.

  • Obec prodá pozemek nejvyšší nabídce.

  • Splatnost kupní ceny nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy, popř. smlouvy o smlouvě budoucí.

  • Převod vlastnictví až po úhradě celé kupní ceny na účet obce.

  • V případě nutnosti úhrady pozemku prostřednictvím bankovního úvěru obec prohlašuje, že vydá souhlas se zřízením zástavního práva.

  • Obec si vyhrazuje právo neprodat nemovitost žádnému ze zájemců.

  • Žádost o zakoupení pozemku musí obsahovat přesnou identifikaci zájemce, prohlášení o seznámení se s právním faktickým stavem pozemku a podmínkami prodeje, nabídkovou cenu v Kč a předpokládanou splatnost kupní ceny; zájemce uvede, zda bude hradit pozemek ze svých prostředků nebo prostřednictvím bankovního úvěru s požadavkem souhlasu obce se zástavou ve prospěch banky.

  • Zájemce uvede, do kdy hodlá na pozemku zkolaudovat dům; obec požaduje, aby se zájemce zavázal zkolaudovat rodinný dům do tří let od podpisu kupní smlouvy.

  • Náklady spojené s podáním žádosti jdou k tíži zájemce.

Podání nabídky:

Připomínky nebo nabídka zájemce se doručují v zalepené obálce s názvem „Nabídka na zakoupení pozemku parc.č. 312/4 – NEOTEVÍRAT“, na adresu Obecní úřad Rybitví, Školní 180 nebo na podatelnu Obecního úřadu, a to nejpozději do 15.9.2014 do 17.00 hodin. Na pozdější nabídky nebude brán zřetel. Nabídky budou otevřeny na zasedání zastupitelstva obce dne 15.9.2014, nebude-li rozhodnuto jinak.

V Rybitví dne 1.7.2014

Vyvěšeno: 1.7.2014

                                                          Ing. Radim Voltr

                                                       starosta obce Rybitví

Vložený dokument z úřední desky

Datum a čas: 01.07.2014 22:09
Napsal: Miroslav Mlynarčik
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
Oznamujeme, že po dobu rekonstrukce budovy Obecního úřadu Rybitví na adrese Školní 180 byla veškerá agenda přesunuta na adresu Školní 126 (do prostor bývalé mateřské školky). Úřední deska byla přesunuta o cca 20 metrů směrem ke křižovatce s ulicí Školní.

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Poslední hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 22.10

Dispečink Synthesia, a.s.- Explosia, a. s. nahlásila na 22. 10. 2021 do 14:00 zkušební střelby.

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Patička stránky